Projekt

Firemní Dětská skupina z.s.

Název projektu:
Dětská skupina Watík, zařízení péče o děti předškolního věku – Duhová 2/1444, Praha

Číslo a název prioritní osy:
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority:
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle:
TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle:
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Harmonogram projektu:
zahájení projektu 1.12.2020, ukončení projektu 31.5.2022. Od 1.6.2022 je Dětská skupina Watík spolufinancována ze státního rozpočtu.

Kapacita zařízení:
24

Cílová skupina projektu dle typu zařízení:
pro veřejnost